menumobil
Dopytujem IBA tienenie alebo siete proti hmyzu
 
 
Vyberte typ tienenia
 
vonkajšie tienenie
 
vnútorne tienenie
 
siete proti hmyzu

 
 

 
Kontaktné údaje
Meno: *
Priezvisko: *
Meno firmy:
E-mail: *
Telefón: *
Ulica: *
Číslo popisné: *
Mesto: *


Pre spracovanie ponuky je nutné uviesť všetky údaje označené *,
inak nie je možné ponuku pripraviť
PSČ bydliska: *
?
PSČ stavby: *
 
?
 

Súbory:
Vyberte súbor

Poznámka:
 


Vyplnením dopytového formulára za účelom získania ponuky výrobkov INCON PREMIUM dochádza k spracovaniu osobných údajov užívateľa zo strany IP, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy medzi IP a užívateľom. IP spracováva osobné údaje prevzaté od užívateľa prostredníctvom webu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( "OÚ") a voľnom pohybe týchto údajov čiže General Data Protection Regulation (ďalej len "GDPR") výlučne za účelom výkonu svojej podnikateľskej činnosti - ponuky, predaja, dodávky a servisu svojich výrobkov, a to po dobu do uzavretia zmluvy medzi užívateľom a IP, pri zachovaní všetkých práv užívateľa podľa čl. 12 - čl. 23 GDPR, ako subjektu údajov, o ktoré je užívateľ oprávnený požiadať IP mailom zaslanom na adresu: gdpr@inconpremium.sk. Jedná sa najmä o práva používateľa na: prístup k OÚ, na opravu či doplnenie nepresných či nepravdivých OÚ, na vymazanie OÚ, ak nie sú už OÚ potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo pri zistení, že OÚ boli spracovávané nezákonne, na obmedzenie spracovanie OÚ v osobitných prípadoch, na prenositeľnosť OÚ, právo namietať proti spracovaniu OÚ, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami či slobodami dotknutej osoby a právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 
 

 
predchádzajúci odosľat